POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  Zmotywowani.pl z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, prowadząca działalność pod adresem: ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000365926, NIP: 5222961576, („Zmotywpwani.pl”), świadczący usługi droga elektroniczną na stronach: www.zmotywowani.pl

Ze Zmotywowani.pl można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zmotywowani.pl lub pisemnie na adres Spółki.

Zmotywowani.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, polegające na badaniu opinii pracowników i współpracowników w oparciu o opracowany przez nas program badawczy.

Jak chronimy Państwa dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje zdefiniowane jako takie w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, dalej zwanym RODO

W celu zapewnienia Państwu ochrony danych osobowych Zmotywowani.pl postępuje z Państwa danymi osobowymi z należytą starannością, z zachowaniem poufności oraz przetwarza je w sposób zgodny z prawem.

Ochrona Państwa danych realizowana jest w Zmotywowani.pl przez pseudonimizację, szyfrowanie danych, używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL) oraz prowadzenie kontroli dostępu do danych. Państwa dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez nas albo podmioty z nami współpracujące, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Udostępniamy Państwa dane osobowe tylko podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub zawartych z nami umów o powierzenie przetwarzania danych, zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z RODO.

Dane osobowe podawane w formularzu, w trakcie badania opinii, oraz na landing page’u są poufne i nie są widoczne dla osób nieupoważnionych.

Odpowiedzi na pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się ze Zmotywowani.pl drogą e-mailową na adres: mampytanie@zmotywowani.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO tj.

 • zgoda osoby, której dane dotyczą (pkt a),
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora – Zmotywowani.pl

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Zmotywowani.pl, jako administratora obejmują:

 • wywiązanie się z umowy zawartej z Państwa pracodawcą lub firmą, z którą Państwo współpracujecie (kontrahent),
 • opracowanie na zlecenie Państwa pracodawcy lub kontrahenta raportu z przeprowadzonego badania opinii,
 • analiza wyników badania dla celów statystycznych,
 • dochodzenie roszczeń z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Sposób postępowania i cele przetwarzania przez nas Państwa danych

Zmotywowani.pl przetwarza dane osobowe dotyczące osób fizycznych w celu świadczenia usług na rzecz klientów – pracodawców – w oparciu o umowy z klientami, w ramach wywiązywania się z obowiązków wynikających z umów o świadczenie usług, wypełniania interesów prawnych i obowiązków ustawowych.

Przetwarzamy dane osób, które reprezentują klientów, z którymi zawieramy umowy w celu:

 • prawidłowego świadczenia usług,
 • realizacji postanowień umownych,
 • windykacji należności,
 • prowadzenia marketingu usług własnych Zmotywowani.pl.

Przetwarzamy dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na udział w przeprowadzanym przez nas dobrowolnym badaniu opinii w celu:

 • prawidłowego wykonania umów zawartych z pracodawcami, w tym przeprowadzenie badań opinii,
 • sporządzania dla pracodawców raportów w oparciu o przeprowadzone badania opinii,
 • przesyłania Państwu linku stanowiącego zaproszenie do udziału w badaniu,
 • dokonywania analiz statystycznych,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Zmotywowani.pl, po uzyskaniu stosownych zgód,
 • przesyłania informacji o organizowanych konkursach.

Źródła pozyskiwania Państwa danych osobowych

 

Dane osobowe pozyskiwane są od pracodawców lub kontrahentów osób fizycznych oraz bezpośrednio od osób fizycznych biorących udział w dobrowolnym badaniu opinii.

Do zbierania informacji wykorzystujemy również pliki cookie. Więcej o plikach cookie informujemy w dalszej części niniejszej Informacji.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Zakres zbieranych danych osobowych obejmuje:

 • imię,
 • płeć,
 • adres e -mail,
 • rok urodzenia,
 • rok rozpoczęcia pracy u aktualnego pracodawcy,
 • miejscowość zamieszkania wraz z kodem pocztowym.

 

Nie gromadzimy danych osobowych dzieci oraz danych wrażliwych, jak informacje o przynależności rasowej, pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, wyznaniu czy światopoglądzie.

Przechowujemy tylko takie dane, które są niezbędne i odnoszą się bezpośrednio do danego produktu lub usługi.

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych:

 

 • nasi dostawcy usług informatycznych, dzięki którym utrzymujemy nasz portal i przeprowadzamy badania oraz tworzymy w oparciu o nie raporty;
 • podmioty świadczące dla Zmotywowani.pl usługi prawne, księgowe, podatkowe – w zakresie danych osób wskazanych w umowach z klientem do reprezentacji czy kontaktu, organom publicznym w zakresie ich działalności np. Prezes, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych, Generalny Inspektor Informacji Finansowej

 

Przesyłanie Państwa danych poza terytorium UE

Państwa dane nie są będą przesyłane poza terytorium UE.

Sposób zarządzania i przeglądania swoich danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w zakresie określonym przez przepisy prawa. Poniżej przedstawiono opis praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

Odbieranie komunikatów marketingu bezpośredniego

Zmotywowani.pl może kierować do Państwa informacje handlowe (marketing bezpośredni) po uzyskaniu Państwa zgody. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać marketingu bezpośredniego od Zmotywowani.pl, mogą Państwo poinformować nas o tym w każdym czasie, cofając swoja zgodę i przesyłając o tym informację na adres e-mail info@zmotywowani.pl

Wiadomości SMS i e-maile

Informujemy, że możemy wysyłać do Państwa wiadomości e-mail dotyczące świadczonych przez nas usług, w szczególności zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu, organizowanych przez nas konkursach, a także wiadomości SMS, o ile udostępniliście nam Państwo swój numer telefonu i wyraziliście na to zgodę.

Uzyskanie kopii danych

Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać od nas przekazania Państwu treści posiadanych przez nas danych, z wyjątkiem informacji, których nie możemy ujawniać, np. na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących takich kwestii jak pranie pieniędzy czy prawa osób trzecich.
Mogą Państwo także zażądać kopii przekazanych nam danych osobowych, w ogólnie stosowanej formie umożliwiającej Państwu przesyłanie danych do innego usługodawcy.

Usuwanie danych

Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia przekazanych nam danych, z wyjątkiem danych, których nie możemy usunąć przed upływem okresu przedawnienia lub w związku z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa, np. dotyczącymi księgowości, podatków czy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

 

Zaniechanie przetwarzania

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli przetwarzanie dokonywane jest bez podstawy prawnej. Mogą Państwo również w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych na zasadach dopuszczonych przez prawo, np. do celów marketingu bezpośredniego czy badań rynku. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, mogą Państwo w każdym czasie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na takie przetwarzanie.

Poprawianie danych

Mogą Państwo zażądać od Zmotywowani.pl uzupełnienia, poprawienia i usunięcia wszelkich danych, które są nierzetelne, niedokładne, niepotrzebne lub nieaktualne.

Ograniczenie przetwarzania

Mogą Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli:

 • kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych,
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
 • dane dotyczące Państwa nie będą już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy istnieją uzasadnione podstawy ich przetwarzania;

 

Żądania w zakresie poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, zaniechania przetwarzania danych osobowych lub uzyskania ich kopii można składać, drogą elektroniczna na adres: info@zmotywowani.pl

 

Żądania takie są nieodpłatne. Zmotywowani.pl zastrzega sobie jednak prawo do pobierania odpowiedniej opłaty za realizację żądań, jeśli będą one jednoznacznie bezzasadne lub nadmierne lub składane wielokrotnie przez tę samą osobę.

Informujemy, że Państwa żądania dostępu, kopiowania, usunięcia, rezygnacji, poprawienia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych rozpatrywane są indywidualnie, a w oparciu o wynik takiego rozpatrzenia ustala się, czy możliwe jest podjęcie danego działania w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa właściwego, z zastrzeżeniem przewidzianych w nich ograniczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do zgłaszania skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • niezbędny na dokonania analizy wypełnionego formularza w ramach badania opinii,
 • niezbędny na wyjaśnienie zgłoszonych reklamacji i dochodzenie roszczeń z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub rozstrzygnięcie reklamacji związanych z udziałem respondenta w konkursach organizowanych przez Zmotywowani.pl,
 • niezbędny na prowadzenie przez Zmotywowani.pl marketingu naszych produktów,
 • niezbędny do przechowywania danych zgromadzonych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń tj. 6 lat, licząc od dnia wymagalności danego roszczenia, przy czym termin ten upływa z końcem roku kalendarzowego.

PLIKI COOKIE

Czym są pliki cookie?

Witryna zmotywowani.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się respondent. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o respondentach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie respondenta na stronie.

Cookies identyfikuje respondenta, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez respondenta ustawień i personalizację interfejsu respondenta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi respondent, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W każdej chwili macie Państwo możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.