Polityka prywatności
Zmotywowani.pl

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest zmotywowani.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sabały 60 lok. 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000365926, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-29-61-576 REGON: 142598734. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Respondent” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w formularzu, na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Zmotywowani.pl sp. z o.o. jest administratorem danych respondentów na platformie zmotywowani.pl. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: Imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail miejscowość kod pocztowy nr rachunku bankowego nazwa pracodawcy stanowisko kategoria wiekowa, adres do odebrania nagrody
2. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
c. w zakresie i celu niezbędnym do funkcjonowania systemu zmotywowani.pl oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie,
f. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą.
3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w zmotywowani.pl sp. z o.o. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mampytanie@zmotywowani.pl
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
6. Zmotywowani.pl sp. z o.o. ma prawo udostępniać dane osobowe Respondenta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8. Zmotywowani.pl sp. z o.o. zobowiązują się do nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

1. Witryna zmotywowani.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się respondent. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o respondentach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie respondenta na stronie.
4. Cookies identyfikuje respondenta, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a.a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
a.b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
a.c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
a.d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez respondenta ustawień i personalizację interfejsu respondenta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi respondent, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
6. Respondent w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies